Obchodní podmínky

Zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) přijaté ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Obecné nařízení“) informují o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 

 1. Správci

Správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení jsou společnosti EU-RENOVA s.r.o., IČO: 24820181, se sídlem Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 177322, a O.F.M. s.r.o., IČO: 24270407, se sídlem Šárka 1901/7, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 82220, e-mail: seceme-vsem@seceme-vsem.cz

 

Správci chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů informují subjekty údajů zejména o právním základu a účelech zpracování osobních údajů, o oprávněných zájmech správce na zpracování osobních údajů, o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, době jejich uložení jakož i o možnostech a způsobech, jakým subjekty údajů mohou uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů.

 

 1. Právní základ a účely zpracování osobních údajů

Správci jsou obchodními společnostmi vykonávajícími svou podnikatelskou činnost mimo jiné v oblasti vegetativní úpravy pozemků a souvisejících zahradnických a terénních prací.

 

Správci zpracovávají osobní údaje:

 1. na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,
 2. v souvislosti s plněním smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 3. pro splnění právních povinností, a
 4. pro účely oprávněných zájmů správce a případných třetích stran.

Správci zpracovávají osobní údaje pro účely:

 1. plnění právních povinností správce, zejména řádného vedení veškerých zákonem stanovených evidencí a výkaznictví správce jako obchodní společnosti,
 2. komunikace s uchazeči o pracovní spolupráci,
 3. plnění pracovněprávních vztahů,
 4. plnění smluv s dodavateli a odběrateli (zákazníky) správce,
 5. při ochraně oprávněných zájmů správce,
 6. při jakékoli komunikaci subjektu údajů se správcem mimo výše uvedený rámec.

Oprávněnými zájmy správců jsou zejména zájem na řádném chodu společností správců, na plnění uzavřených smluv, a dále zájem na možnosti řádného uplatnění nároků z těchto smluv.

 

 1. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje o subjektech údajů správci získávají alternativně (i) přímo od subjektu údajů přímým poskytnutím konkrétního osobního údaje, (ii) přímo od subjektu údajů v rámci využití kontaktního formuláře na webových stránkách správců, (iii) nepřímo od třetí osoby nebo z veřejně dostupných zdrojů (evidencí).

 

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Shromažďovanými a zpracovávanými osobními údaji zejména jsou identifikační údaje (titul, jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ atd.), kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail), finanční údaje (číslo bankovního účtu), údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností správce jako zaměstnavatele, údaje o dosaženém vzdělání, kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o pracovní spolupráci se správci, údaje o způsobu, jakým subjektu údajů využívá služby správců (soubory cookies), IP adresu, jakož i případné další zde výslovně neuvedené údaje, které subjekt údajů správcům poskytne.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány v listinné i elektronické podobě manuálním a automatizovaným způsobem.

 

Subjekt údajů je povinen poskytovat správcům pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 

 1. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou správci zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, přinejmenším však po dobu účinnosti smlouvy se subjektem údajů, resp. po dobu účinnosti závazkového právního vztahu, v souvislosti s nímž jsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány; déle jsou osobní údaje zpracovávány za předpokladu, že to stanoví právní předpis, anebo odůvodňuje-li takové zpracování potřeba či potenciál úplného vypořádání nároků ze závazkového právního vztahu uzavřeného mezi správcem a subjektem údajů, resp. třetí osobou, jsou-li v této souvislosti zpracovávány osobní údaje subjektu údajů.

 

 1. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

S výjimkami ve smyslu čl. 4 odst. 9 Obecného nařízení mohou být příjemci či zpracovateli osobních údajů:

 

 1. orgány veřejné moci, resp. subjekty pověřené plněním úkolů ve veřejném zájmu;
 2. dodavatelé správců v oblasti služeb informačních systémů (údržba), účetních, daňových, právních a jiných obdobných služeb souvisejících s podnikatelskou činností správců;
 3. smluvní partneři správců v rozsahu osobních údajů subjektu údajů, jejichž předání či sdílení s příjemcem je nezbytné a plyne z pracovněprávního či funkčního zařazení subjektu údajů u správců;
 4. další příjemci dle potřeb a pokynů subjektu údajů.
 1. Zabezpečení osobních údajů

Správci dbají na bezpečnost osobních údajů, které v rámci své činnosti získali. Správci přijali taková organizační a technická opatření, která tyto osobní údaje v elektronické i fyzické podobě s ohledem na závažnost jejich zpracování dostatečně ochrání před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním či neoprávněným zpřístupněním.

 

Osobní údaje nebudou předávány do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

 

 1. Práva subjektu údajů

Předpisy na ochranu osobních údajů přiznávají subjektům údajů následující práva:

 

 1. právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány;
 2. právo na opravu/doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit; 
 3. právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) – subjekt údajů má právo, aby správce zlikvidoval osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt údajů o to požádá;
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů; 
 5. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
 6. právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat od správce osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu; tyto údaje může následně předat jinému správci; pokud je to technicky možné, má subjekt údajů právo žádat, aby si správci předali osobní údaje mezi sebou;
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – pokud bude správce zpracovávat osobní údaje subjektu údajů na základě jeho souhlasu, má subjekt údajů právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat.
 1. Stížnost

Subjekt údajů, který bude jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným správcem, může podat stížnost správci písemně na adrese EU-RENOVA s.r.o., Kunětická 2534/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, nebo O.F.M. s.r.o., Šárka 1901/7, 796 01 Prostějov, případně elektronickou poštou na adrese seceme-vsem@seceme-vsem.cz, anebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.